Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

CrossCare 2.0

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Bart Henssen, Karen Brabant, Dries Couckuyt en Maarten Loomans. Vanuit Odisee ook Robin Decoster van onderzoekscentrum ZInn (cluster Gezondheidszorg).

Looptijd: mei 2023 - maart 2026

Financiering: Interreg Vlaanderen-Nederland, mede gefinancierd door Provincie Oost-Vlaanderen

Partners:

in Vlaanderen: LiCalab/Thomas More Kempen (provincie Antwerpen), Zorglab Aalst (provincie Oost-Vlaanderen), Happy Aging (provincie Vlaams-Brabant & Limburg) en Eerstelijnszone Brugge in samenwerking met de POM-West-Vlaanderen (provincie West-Vlaanderen).

in Nederland: Care Innovation Center (provincie Noord-Brabant), Zuyd Hogeschool/EIZT (provincie Limburg), Coöperatie Slimmer Leven in samenwerking met Brainport Development (provincie Noord-Brabant) en HZ University of Applied Sciences (provincie Zeeland).

 

Over het project

Innovatie als mogelijk antwoord op de groeiende maatschappelijke zorgvragen en -noden

De zorgvragen en -noden in de Nederlandse en Vlaamse samenleving worden steeds talrijker, diverser en complexer. Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing, de opkomst van complexe langdurige zorg- en ondersteuningstrajecten, de hogere verwachtingen en eisen van zorggebruikers, … spelen hier onder andere een belangrijke rol in en zijn langs beide zijden van de grens merkbaar. Daarnaast is ook de groeiende personeelsschaarste in de ruime sector ‘zorg en welzijn’ één van de grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. De organisatie, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het zorgsysteem komt onder druk te staan. Een succesvolle ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties kan in die zin op diverse fronten mogelijke antwoorden bieden op de vele uitdagingen waarmee de sector geconfronteerd wordt.

Complexe innovatietrajecten in een gefragmenteerde en moeilijk toegankelijke markt

We stellen vast dat innovatietrajecten in de concrete zorg- en welzijnssector vaak nog moeizaam en/of beperkt ontwikkeld, geïmplementeerd en/of opgeschaald worden. Het is bekend dat vele innovatieve ideeën nooit effectief op de markt komen. Innovatoren/ontwikkelaars hebben soms weinig voeling met de sector en/of botsen vaak op verschillende belemmeringen in de sector (gefragmenteerde markt, complexe protocollen en regels, ..). De marktintroductie van veel technologische innovaties faalt met name ook doordat ze te weinig zijn afgestemd op behoeften en gedragingen van eindgebruikers of onvoldoende inpassen in diensten, processen, structuren of bestaande businessmodellen van zorg- en welzijnsorganisaties.

De inbreng van zorgproeftuinen als katalysatoren en bruggenbouwers

Binnen die context, van zorg-innovaties die een moeilijke marktintroductie kennen, moet de meerwaarde van de zorgproeftuinen gesitueerd worden. Innoveren heeft een prijskaartje en dus is een adequate en efficiënte innovatiestrategie geen overbodige luxe. Om te zorgen dat een innovatie goed in de zorgpraktijk landt, is het belangrijk om het zorglandschap goed te kennen, te weten welke partijen en actoren daarin een rol spelen en wat hun belangen, wensen en behoeften zijn. Zorgproeftuinen kunnen daarin een belangrijke rol spelen en een betere verbinding tot stand brengen tussen technologie, samenleving en economie door een brug te slaan tussen de technologische ontwikkeling van producten en diensten enerzijds en de noden, voorkeuren en behoeften van zorg-eindgebruikers anderzijds. Een zorgproeftuin begeleidt ontwikkelaars van zorginnovaties met name om samen met eindgebruikers, nieuwe of verbeterde zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten te creëren en te toetsen in de praktijk. De eindgebruiker (een patiënt, een cliënt, een burger, een zorgprofessional, ...) staat in deze trajecten dus niet enkel centraal bij het evalueren, maar ook bij de ontwikkeling, uitwerking en bijsturing van de zorginnovaties.

De rol van Odisee Hogeschool

Odisee Hogeschool zal de impactmeting en evaluatie opnemen vanuit twee van haar onderzoekscentra, Zorginnovatie (Zinn) en Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE). De finale doelstelling van ons werkpakket is daarbij drieledig. Eerst en vooral wil het werkpakket de doelmatigheid en impact van innovatietrajecten in kaart brengen. Bedoeling is dat we deze onderbouwde impactprognose van de innovatietrajecten niet enkel post factum aftoetsen in de evaluatie, maar ook actief integreren en mee in overweging nemen tijdens de selectie- en evaluatieprocedure. Daarnaast wil dit werkpakket ook de effecten van de zorgproeftuin-dienstverlening en van het globale CrossCare 2.0 programma verder onderzoeken en documenteren. We willen zo de grensoverschrijdende impact van het globale project als accelerator van innovatie in kaart proberen te brengen, voor zowel deelnemende partijen, stakeholders en eindgebruikers, als de maatschappij in haar geheel.

 

Meer informatie

Meer informatie over CrossCare 2.0 vind je op de website van het project en op de website van Interreg.

Image CrossCare 2.0
Logo CrossCare & Interreg Vlaanderen-Nederland, co-financed by the EU
logo Provincie Oost-Vlaanderen

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be