Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

NeoParent 2.0: Het gezin in de kijker op neonatologie

Deel dit op

CenSE onderzoekers:  Wim Keygnaert
Looptijd: september 2019 - september 2021
Financiering: PWO
Partners: UZ Gent; UZ Brussel; ZOL Genk; Universiteit Gent (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep volksgezondheid en Eerstelijnszorg)

Samenvatting
Met NeoParent 2.0 breiden we een eerder ontwikkelde app ter ondersteuning van ouders met een baby op neonatologie uit naar het brede gezin. Naast de ondersteuning die de app nu biedt tijdens het verblijf in het ziekenhuis, bleek immers een nood aan een bredere context. We gaan voor een unieke aanpak van co-creatie en zullen zo het nodige materiaal aanreiken om de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor het brede gezin bij een opname op ‘Neonataal Intensive Care’ (NIC) te optimaliseren. Neem contact op met Inge Tency indien je meer wil weten over dit project of neem een kijkje op www.neoparent.be.

Wanneer een baby te vroeg wordt geboren of een minder goede start kent na de geboorte, is een opname op de afdeling ‘Neonataal Intensive Care’ (NIC) noodzakelijk. Soms is de opname gepland, maar vaak is het acuut/onverwacht en breekt een emotionele, moeilijke periode aan voor ouders. NIC-afdelingen zien ouders als primaire zorgverleners en hechten veel belang aan hun actieve betrokkenheid bij de zorg voor de baby. Door ouders te betrekken kunnen ze een band opbouwen met hun kind, wat resulteert in een veilig gevoel bij de baby, stress reduceert en groei en ontwikkeling gunstig beïnvloedt.

Momenteel wordt de NeoParent-app ontwikkeld om ouders tijdens het verblijf van hun baby te ondersteunen met als doel informatie personaliseren, communicatie tussen alle betrokkenen optimaliseren en ouderparticipatie stimuleren. Tijdens een pilootstudie in het najaar wordt de app getest om technische bugs op te sporen, het gebruik ervan te monitoren en te evalueren bij ouders/zorgverleners.

Hoewel dit eerste prototype inzet op belangrijke aspecten als informatie, communicatie en ouderparticipatie, werden bijkomende noden aangehaald door werkveld en ouders, nl. aandacht voor het brede gezin (broers/zussen, grootouders) en continuïteit van zorg na ontslag. Verder werd duidelijk dat het noodzakelijk is om de effectiviteit van de NeoParent-app en de win-win voor ouders (op vlak van hechting, welbevinden en comfort, enz.) in kaart te brengen. Bijkomend is het noodzakelijk om dit eerste prototype verder te optimaliseren en valoriseren, voordat de app deel kan uitmaken van het standaard zorgaanbod.

Dit project zet in op drie thema’s: (1) Betrokkenheid en noden/beleving van broertjes/zusjes (‘brussen’), (2) Informatienoden van ouders na ontslag (naar huis of bij transfer naar een perifeer ziekenhuis) en (3) Valorisatie en effectiviteit van de NeoParent-app.

Verwachte output 
Dit vervolgproject heeft aandacht voor de ruimere gezinscontext en specifieke informatienoden van ouders na ontslag. Via een unieke aanpak van co-creatie met diverse actoren willen we de nodige tools/educatiemateriaal aanreiken aan de praktijk om de kwaliteit/continuïteit van zorg voor het brede gezin bij een NIC-opname te optimaliseren. De focus op de effectiviteit en valorisatie van de NeoParent-app moet in combinatie met de nieuwe kennis/inzichten de verdere optimalisatie, uitrol en duurzame implementatie van de NeoParent-app mogelijk maken, zodat de NeoParent-app op termijn dé referentieapp voor neonatologie kan worden in Vlaanderen.

Interessante links 

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64